TOP Phần thưởng Yêu cầu
TOP 1 300.000 Gcoin Gcoin nạp >= 300.000 Gcoin
TOP 2 250.000 Gcoin Gcoin nạp >= 300.000 Gcoin
TOP 3 200.000 Gcoin Gcoin nạp >= 300.000 Gcoin
TOP 4 150.000 Gcoin Gcoin nạp >= 300.000 Gcoin
TOP 5 100.000 Gcoin Gcoin nạp >= 300.000 Gcoin
TOP 6 50.000 Gcoin Gcoin nạp >= 300.000 Gcoin
TOP 7 40.000 Gcoin Gcoin nạp >= 300.000 Gcoin
TOP 8 30.000 Gcoin Gcoin nạp >= 300.000 Gcoin
TOP 9 20.000 Gcoin Gcoin nạp >= 300.000 Gcoin
TOP 10 10.000 Gcoin Gcoin nạp >= 300.000 Gcoin


Đây là bảng quà dự tính nha, phần thương có thể nhiều hơn

View more latest threads same category: